Search

گزارش کارآموزی نقش روابط عمومی در سازمان

اولين چيزي كه به ذهن بيشتر مردم خطور مي كند وقتي كه كلمه رهبر ي را مي شنوند فرمانبردار ي تجارت نيست بلكه رهبر ي مذهبي، سياسي و اجتماعي است.

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر

رهبر ان به شكل گيري اهداف گروهها کمک كرده و اعضاي گروهها را تحت تاثير قرار داده تشويق مي كنند تا در رسيدن به اهداف صرف كنند. ويژگي فرمانبردار ي يكي از مهمترين عوامل در تعيين خوب يت و بقاي گروهها سازمانها مي باشد. بيشتر تعاريف فرمانبردار ي ۳ جزء دارند. تاثير گذاري، گروه، هدف، رهبر ان افرادي هستند كه به رفتار ديگـران تاثير مي گذارند. فرمانبردار ي اکثرا ٌ بررسي و مطالعه دريافت متن يك گروه بررسي مي شود. بناجهت ن تعريفي از رهبر ي عبارآزمایش از:
فرآيندي كه در آن يك فرد اعضاي گروه را در جهت كسب اهداف گروه تحت تاثير قرار مي دهد. ارتباطات آدم ها مطالعه و مديريت ارتباطات بين افراد را شرح مي دهد. ارتباطات عمومي درمورد رابطه يك سازمان بالا زمان ديگر مي باشد. تمام افراد هـر روز ارتباطات عمومي را تمرين مي كنند. چنانچه چه ما از ارتباطات عمومي به عنوان يك پديده قرن ۲۰ فكر مي كنيم اما ريشه هاي روابط عمومي زياد قديمي اند. اصطلاح روابط عمومي نخستين بار در سال ۱۸۹۵ بوسیله انجمن راه آهن امريكا به كار رفت. تاريخ ارتباطات عمومي نوين مي تواند به سال ۱۹۰۶ برگردد.
اداره روابط عمومي و مخاطبين:
مديريت روابط رسانه اي، مديريت ارتباطات كاركنان، مديريت روابط كاركنان، مديريت ارتباطات استفاده كنندگان، كارمند ارتباطات عمومي، رشته ارتباطات عمومي، دوره روابط عمومي و… كارورزان روابط عمومي بايد با مخاطبين مختلف و زيادي رابطه برقرار كنند تا بتوانند در اين زمينه خوب يت كامل را كسب كنند.
تاريخچه اي از ارتباطات عمومي:
اين اصطلاح با معني كنوني جهت نخستين بار در دهه پايان قرن نوزدهم در امريكا به كار رفت. در محافلي كه با ارتباطات عمومي آشنا هستند فقط دو حرف بزرگ PR مي آيد. فرانسه زبانها آن Relations Publiques، آلماني زبانها اکثرا همان تركيب انگليسي يا«offentlichkeitsarbelt» مي نامند.
شخصي كه اولين نفري است كه رشته روابط عمومي را توسعه گسترش مي دهد. دكتر حميد نطقي يك فرد پيشگام ارتباطات عمومي در ايران مي باشد. شخصي كه با دانش ويژه اش در ارتباطات عمومي قدرت تاثير جهت مردم را دارد.
۱- منبع رابطه يك شخص نيست بلكه يك سازمان رسمي است و فرستنده معمولا يك رابطه گر ماهر کارشناس است.
۲- پيام ارسالي از رسانه هاي همگاني قبلا تهيه شده و به طور يكسان توزيع مي شود.
۳- وسيله ارتباطي جهت تعداد كثيري از مردم تهيه شده اند از اين نظر رابطه بين فرستندگان دريافت كنندگان از طريق اين رسانه ها يك رابطه توده وار است.
۴- اين گونه رابطه لزوما يك رابطه غير شخصي يك سويه است.
۵- سرچشـم ه منبع رابطه توده در سازمانهاي متمركز بروكراسي وسیع قرار دارد. از بين اين سازمانها پيام گيران آنها شكاف عظيمي وجود دارد. بدين شكاف يا فاصله اجتماعي حكايت از رابطه نامساوی بين فرستنده گيرنده مي كند هر چيز كه فرستنده فاقد اقتدار رسمي جهت دريافت كنندگان پيام مي باشد با اين وجود فرستنده از منابع بيشتر تخصص اقتدار بيشتري نيست به دريافت كننده برخودار است.
۶- محتواي پيام ارسال شده براي همگان يك شكل يكسان است و تمايزي وجود ندارد.
۷- در رابطه توده گيرنده پيام متصل است را در رابطه توده با تذکر به مبادله كالا طرفين رابطه نسبت به يكديگر احساس تعهدي نمي كنند زيرا ورود به اينگونه بازارهاي رابطه اکثرا ٌ داوطلبانه است.
۸- در رابطه توده رابطه يك فرستنده با تعداد كثيري پيام گيراست كه در آن به طور همزمان جهت همگان ارسال مي شود سبب شدت آني دريافت كنندگان پيام و عكس العمل آن ها در يك زمان مشابه مي شود. هر چند كه نمي توان ادعا كرد كه تائيد پيام بر تمام پيام گيران يك شكل خواهد بود اما مي توان پيش بيني كرد كه فرق در عكس العمل هاي مخاطبين به مراتب كمتر از فرق هايي خواهد بود كه در رابطه چهره به چهره اتفاق مي افتد.
رابطه جمعي:
براي رابطه جمعي تعاريفي بيان شده است از عبارت :
ژان استونزي در كتاب روانشناسي اجاع مي گويد رابطه جمعي بهتر بگويم رابطه در ميان توده ها عبارتست از:
انتقال انديشه ها به تعداد فراواني از افراد در آن واحد است.
ژوزف تي كلاپر در كتاب تاثير رابطه جمعي مي گويد: رابطه جمعي عبارآزمایش از رساندن اطلاعات، ايده ها و برداشت ها از طريق وسايل ارتباطي و دريافت اين اطلاعات به وسيله عده اي از آدم ها در يك زمان او اضافه مي كند كه از ويژگيهاي رابطه جمعي عظمت نفوذ آن است.
ساندني هيد در كتاب پروگرام هاي راديو تلويزيون در امريكا مي گويد کلمه رابطه جمعي در پنج ويژگي است:
۱- تعداد گيرندگان وسايل رابطه جمعي نسبتا زياد است.
۲- تركيب گيرندگان زياد متنوع است.
۳- با ارسال پيام از طريق وسايل رابطه جمعي نوعي تكثير پيام به وجود مي آيد.
۴- توزيع پيام بسيار سريع است.
۵- هزينه جهت مصوف كننده كم است.
به تعريف آقاي محسنيان راد از رابطه جمعي داشته باشيم كه مي گويد رابطه عبارآزمایش از: فردگرد انتقال پيام از سوي فرستنده براي گيرنده مشروط بر آن كه در گيرنده پيام مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود. براي رابطه جمعي نيز تعريف همين است فقط به جاي گيرنده پيام بايد گيرندگان پيام نوشت. در رابطه جمعي با اهمیت اين است كه معني مشابه مورد نظر فرستنده پيام در ذهن تعداد بيشتري از گيرندگان پيام متجلي شود هر چه درصد اين تعداد بيشتر شود آن رابطه كاملتر است.
رابطه كاربردي ارتباطات عمومي با وسايل رابطه جمعي:
از آنجا كه برقراري ارتباط انتقال پيام ها هسته مركزي و كانون اصلي فعالی تهاي ارتباطات عمومي را تشكيل مي دهد. مسئولين روابط عمومي بايد وسايل و كانال هاي ارتباطي موجود در جامعه را بشناسند و نسبت به روش كاركرد آنها داراي آگاهي كامل باشند در اينجا نحوه كاركرد چگونگي از تعداد وسايل ارتباطي چون روزنامـه ، مجله، كتاب، راديو، تلويزيون و فيلم را بررسي مي كنيم هدف چگونگي بهره گيري ارتباطات عمومي از اين وسايل و امكاناتي كرلين رسانه ها در اختيار روابط عمومي قرار مي دهند و مورد تذکر مي باشند.
۱- روزنامـه : هر ورژن از روزنامـه صدها خبر و چندين گزارش، متن تفسير را دارا مي باشد كه اكثر اخبار مندرج در روزنامـه از طريق اطلاعيه هاي ارتباطات عمومي ها و يا نوشتن و اطلاع دادن داوطلبانه مردم به دست مي آيد. متقابلا روزنامـه ها در كارهاي ارتباطات عمومي داراي نقش اساسي و بنيادي هستند چون وسائل رساندن پيام هاي آنان به مردم هستند . روزنامـه ها به هر گونه نوشته اوراق حاوي خبر اطلاعاتي كه اهمیت انتشار داشته باشند نيازمند متقابلا روابط عمومي ها به روزنامـه ها جهت درج و نشر پيام محتاجند. مسئولين روابط عمومي زمان يكه به روزانه نامـه فكر مي كنند بايد به ياد داشته باشند كه آن يك موسسه اقتصادي انتفاعي است و جهت كسب سود به وجود آمده كالاهايي كه اين موسسه مي فروشند به مشتري خود عرضه مي كند، خبر، تفسير، تحليل، گزارش و آگاهي تبليغاتي زمانيكه يك اطلاع خبري در روزنامـه چاپ مي گردد از نظر دبير آن روزنامـه حاوي خبر يا مطلب جالبي جهت اكثر خوانندگان آن روزنامـه بايد باشد كه اين اصل خیلی مهم بايد مورد توجه مسئولين ارتباطات عمومي قرار گيرد درمورد روزانه نامـه مسئولين ارتباطات عمومي بايد به نكته زير تذکر كنند تا بدانند چه خبري مطلبي را در چه زماني به چه كسي در روزنامـه تحويل دهند.
سرويس شهري يكي از سرويسهاي مهم از نظر روابط عمومي مي باشد اطلاعيه هاي خبري كه از روابط عمومي هاي موسسات به روزنامـه ها ارسال مي شود به سرويس شهري داده مي شود روزنامـه هاي كثيرالانتشار عموما ۱۰۰ اطلاعيه خبري در روز از طريق روابط عمومي ها دريافت مي كنند كه اكثرا آنها به دليل آنكه از نظر آن روزنامـه فاقد ارزش خبري است چاپ نمي شود.
فرصتهاي روابط عمومي در روزنامـه ها:
مطالبي كه روابط عمومي ها براي روزنامـه ها ارسال مي كنند به ۲ دسته تقسيم مي شوند:
۱- اطلاعيه هاي خبري: نوشته اي آماده است براي چاپ كه با رعايتآموزش هاي خبري بوسیله روابط عمومي تهيه و به وسايل رابطه جمعي ارسال مي گردد.
۲- اوراق حاوي اطلاعات انبار و مطالب پيرامون رويدادها كه خبرنگاران و نويسندگان سرويس هاي گوناگون روزنامـه شخصا آنرا تحقيق و مطالب مورد نظر را گزینش كرده و مبنايي جهت تهيه، گزارش، متن ، و يا مصاحبه قرار مي دهند.
رعايت اين نكات همکاری بين ارتباطات عمومي ها مجلات را افزايش مي دهد:
۱- ايده مطلب را با مسئول مجله در ميان گذاشته و بعد از همآهنگ ي هاي لازم تهيه تدوين مطالب آنرا به عهده گرفتند.
۲- ليستي از عناوين مطالبي كه مي توانيد درباره آنها اخبار گزارش هاي قوميه را نثر نماييد به مسئول مجله ارائه داد ه و بعد از تاييد سردبير به تهيه و تدوين پاره اي از آن مطالب بپردازيد.
۳- از مسئول مجله بخواهيد عناويني كه طرفدار به تهيه چاپ آن مي باشد را به شما ارائه نمايند.
۴- متخصصين موسسه را ترقيب نماييد تا از طريق روابط عمومي مقالات مشورت هاي كارشناسانه در اختيار مجلات قرار دهند.
خبر و خبرنويسي در ارتباطات عمومي:
يكي از فعالی تهاي ارتباطات عمومي اطلاع رساني است اين فعالی ت در اشكال مختلف صورت مي پذيرد كه يكي از اشكال آن است. در واقع مجمعه اي از اطلاعاتي است داراي ارزشي خبري باشد. كه براي بهره برداري از مخاطب آگاهي دادن به او تهيه مي شود. گزارش عيني از واقعيت هاست كه داراي يك چند ارزش خبري بوده احتمـا لا تحت تاثير عوامل درون سازماني برون سازماني قرار دارد.
كاربردهاي در روابط عمومي:
۱- اطلاع رساني: ارتباطات عمومي مي تواند عملكرد سازمان نتايج تحقيقات، دستاوردهاي جديد تغييرات تازه سازمان خود را در غالب تنظيم كند در اختيار رسانه ها قرار دهد. در همين راستا بايد به كارشناسان خـبر روابط عمومي ها روش خبرنويسي داد تا بتواند در جهت پيام رساني به مخاطبان موفق باشند بنابراي ن نخستين كاركرد اطلاعات مربوط به سازمان مخاطبان است.
۲- برجسته سازي: منظور از برجسته سازي رويدادهاي مختلف به جهت ارتقاء ديدگاه خاصي به مخاطبان است. در واقع با برجسته سازي بعضي اطلاعات در غالب آنرا با اهميت جلوه داده و از ساير اطلاعات ممتاز مي سازيم.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *